เตรียมสอบ O-net  ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี 2554
ทำข้อสอบเสร็จ....ทราบผลทันที

วิชาที่

ชื่อรายวิชา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ

1

   ภาษาไทย

ภาษาไทย

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

2

   คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

3

   วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

4

   สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

5

   ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

6

   ศิลปะ

ศิลปะ

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

7

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

8

   สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

 

วิชาที่

ชื่อรายวิชา

ลงทะเบียนเข้าสอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ

1

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

2

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

3

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

4

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

5

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

6

ศิลปะ

ศิลปะ

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลย

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบ

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา  สพป.สข.3